เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ร่วมฟังข้อเสนอการรับซื้อผลผลิตจากตัวแทน บริษัทบลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด

???????? 21 ตุลาคม 2563 ????????
ทีมเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ร่วมฟังข้อเสนอการรับซื้อผลผลิตจากตัวแทน บริษัทบลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด (ผักอินทรีย์) ????????โดยทางบริษัทได้เข้ามาเสนอรับซื้อผลผลิตกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม