จำหน่ายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยชนิดเชื้อสด

ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. เป็นไส้เดือนฝอยที่มีประโยชน์ทางการเกษตร โดยเป็นพาราสิตทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลง ผ่านการเคลื่อนที่เข้าสู่ตัวแมลงตามช่องเปิดธรรมชาติ (ปาก ช่องขับถ่าย และรูหายใจ) และเข้าสู่ช่องว่างในลำตัวแมลง พร้อมกับปลดปล่อยแบคทีเรียแกรมลบ (Xenorhabdus sp.) ที่อาศัยอยู่บริเวณลำไส้ส่วนหน้าของไส้เดือนฝอยเข้าสู่กระแสเลือดของแมลง ซึ่งแบคทีเรียดังกล่าวจะสร้างสารพิษที่มีผลทำให้แมลงเกิดภาวะเลือดเป็นพิษและตายอย่างรวดเร็ว

ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย (Steinernema siamkayai) ซึ่งคัดแยกได้ในประเทศไทย โดยนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูง ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชผักเศรษฐกิจในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัท ไบโอ - อะกริ จำกัด (เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์”) ได้รับการอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยชนิดเชื้อสด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาต้นแบบห้องผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยแบบปลอดเชื้อ และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนทดสอบยืนยันประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ในแปลงผลิตผักอินทรีย์เชิงอุตสาหกรรม โดยคณาจารย์จากภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการหรือเกษตรกรท่านใดสนใจสั่งซื้อชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. ชนิดเชื้อสด (บรรจุ 15 ล้านตัว/กระปุก) สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 - 922 1756 หรือ 094 - 564 1325 หรือ Facebook เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์”