ชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

ที่มา :  ฝ่ายส่งเสริมเกษตร บริษัท ไบโอ - อะกริ จำกัด